[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ลปลพ
Paperless Office พ.ศ. 2564  
ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดที่ได้รายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  ขอรหัสผ่านใหม่
ชื่อผู้ใช้  

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.